Modele edukacji szkolnej

Nauka w Szkole Podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko Może iść do szkoły Podstawowej w wieku 6 Albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na DWA etapy. Pierwsze Trzy Lata (Pierwszy ETAP EDUKACYJNY-Klasy I-III) nazywany jest edukacją wczesnoszkolną. Zajęcia najczę prowadzone są przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy, (Choć w oynatıcı języka obcego nowożytnego, Edukacji muzycznej i plastycznej oraz zajęć Wychowania Fizycznego Zajęcia Może prowadzić również Inny/ inni nauczyciel/nauczyciele). Zajęcia są prowadzone (Prócz przedmiotu dodatkowego takiego Jak NP. Religia) w wymiarze 1800 godzin w cyklu kształcenia. Przedmiot Dodatkowy jest prowadzony w wymiarze 180 godzin w cyklu kształcenia. Do 1991 r. Szkoła Podstawowa była placówką jednolitą Pod względem programu kształcenia.

Oznaczało à, że Kształcenie w korzystam przebiegało według takiego programu samego nous wszystkich szkołach w kraju oraz takich samych podręczników. Zmiany dokonywane po tym okresie polegają m.in. na tym, że nauczyciele mogą realizować różne Software nauczania uwzględniające jedynie podstawę programową, CZYLI określony zestaw wspólnych treści, zatwierdzonych przez ministra Edukacji Narodowej. Poszukiwania remedium na katastrofalny Stan dzisiejszego systemu Kształcenia, qui już nie przekazuje mądrości poznania – Człowiek sprawie się jedynie przedmiotem kształconym mającym zdobyć pewien zasób praktycznych Umiejętności – doprowadziły niektórych do odrzucenia przedmiotowego szkoły w ogóle; bez względu na à, co Ona sobą reprezentuje. Stanowisko Takie jest zrozumiałe w odniesieniu do Pewnego modelu Kształcenia, którego początki sięgają przełomu XVIII i XIX Stulecia, Kiedy à Fryderyk Wilhelm i-zgodnie z marzeniami oświeceniowych filozofów-wprowadził w Prusach powszechną edukację. Działania w podobnym Duchu podjęła nasza – niesławnej pamięci – Komisja Edukacji Narodowej. Système powołany ne istnienia kierowany był centralnie przez wyznaczonych Tego celu Urz, ników, którzy opracowywali obowiązujące Software nauczania, realizowane Następnie przez odpowiednio przygotowanych (zindoktrynowanych) nauczycieli. W Szkole tej Główny nacisk położono na Wyposażenie ucznia w pewien Konieczny zasób wiadomości un MU stanie się “trybikiem przydatnym” w strukturze Państwowej biurokracji.

Nie chodziło o usprawnienie w Człowieku jego intelektu, woli, uporządkowanie sfery propose emocjonalnej, ALE uczynienie z niego powolnego narzde w mains państwa z celami nie wykraczającymi Poza Horyzont doczesności. Modèle Ten w wił Kolejny ETAP odchodzeniu OD założeń Edukacji klasycznej, którego początki obserwujemy wraz ze schyłkiem średniowiecza i narodzinami Myśli odrodzeniowej. Proces Ten przyspieszyła i pogłębiła reformacja, przyznając państwu daleko idące prérogatywy z zakresie szkolnictwa. Trudno się dziwić, że taki wzorzec Edukacji spotkał się z krytyką. Jednak zaaplikowane Lekarstwo, Czasami wręcz w postaci nowego nurtu pedagoicznego, Okazało się niewiele Lepsze TS (a Czasami wręcz GORSZE w swych skutkach, NP. tzw. antypedagogika) OD choroby, którą Miało zwalczać. W założeniach programowych współczesnych Szkół pełno jest nic nie znaczących haseł o samorozwoju, równości, kształtowaniu kompetencji złożonych, wychowaniu do życia w demokratycznym je wielokulturowym społeczeństwie, etc.