Modele przedstawiają cząsteczki dwóch kwasów skład których wchodzi atom siarki

Wiemy, że Suma Mas atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego o wzorze X2O5 wynosi 108 u. ze WZORU związku możemy odczytać, że na masę cząsteczkową składają się: Masa dwóch atomów pierwiastka X i Masa pięciu atomów tlenu. Dlatego możemy zapisać równanie: Szczególne właściwości Wody sprawiają, że jest Ona niezb, nym składnikiem wszystkich organizmów. Białka à Związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki Takie, Jak Węgiel, wodór, tlen oraz Azot i Siarka. Białka są złożone z aminokwasów połączonych ze sobą w Długie łańcuchy. W przyrodzie istnieje zaledwie dwadzieścia aminokwasów, ALE są dziesiątki tysięcy Białek. Każdy aminokwas występuje w białku wielokrotnie. Kolejność aminokwasów w łańcuchu białka odwoływano o olbrzymiej różnorodności tych Związków, une co za tym idzie – o diffĂŠrents funkcjach Białek. Białka budulcowe są składnikiem organizmów wszystkich, wchodzą m.in. w skład błon komórkowych. Białka enzymatyczne decydują o przebiegu wszystkich Reakcji biochemicznych w organizmach. Białka odpornościowe, CZYLI przeciwciała, walczą z ciałami obcymi, które wnikają ne organizmu i mogą wywołać infekcję lub uczulenie. Hormon wzrostu i insulina są przykładami Białek regulujących funkcjonowanie organizmu.

Są też białka umożliwiające skurcz mięśni. Z kolei białka transportujące przenoszą różne substancje między komórkami. U roślin mogą wić materiał zapasowy. Szczególnie bogate w białka są nasiona grochu, Fasoli, bobu, soi i soczewicy. Zdarza się często, że omawiane Związki mogą być wykorzystane jako Źródło energii. Właściwości Białek zależą OD ich złożonej struktury przestrzennej. Mianem Wody ciężkiej określa się wodę, w której zamiast atomów wodoru 1H, znajdują się atomy ciężkiego wodoru, tzw. deuu 2D, bĩącego jego izotopową odmianą.

Wyróżniamy D2O, w których Oba atomy wodoru są zastąpione deutème oraz DHO, gdzie zastąpiony jest tylko jeden atome wodoru. Suma contenu procentowej wszystkich pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego jest zawsze równa 100%. To oznacza, że nie znając contenu procentowej jednego pierwiastka wchodzącego w skład związku, Można ją Łatwo obliczyć na podstawie Znajomości tej wartości dla pozostałych składników Tego związku. pierwiastki, których Ilość nie przekracza 0,01% suchej masy organizmu; są niezb, ne prawidłowego Rozwoju organizmu, a ich brak lub niedobór Może powodować zaburzenia funkcjonowania i choroby; należą ne nich m.in. żelazo (Fe), JOD (I), miedé (Cu), Cynk (Zn), fluor (F), krzem (si) W roztworach kwasów nośnikami ładunku są Jony, które powstają z rozpadu KWASU Pod wpływem Wody. Mechanizm tej Reakcji présente niżej opisany przykład. Siarka należy do bardzo rozpowszechnionych nous wszechświecie pierwiastków, umiejscawia się na 10. miejscu. Nieco mniej jest jej na ziemi, Wi jedynie 0048% masy litosfery, co klasyfikuje ją na 16.