Modele struktury przestrzennej miast

ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr 187/2010 prezydenta miasta Krakowa z dnia 29 Stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA modèle Ten powstaje zazwyczaj w wyniku podziałów klasowych, gdzie w wyniku grupowania się pewnych warstw Społecznych nie powstają pierścienie, ALE większe dzielnice. Najczęściej Ludzie grupują się według typu miejsca pracy, osadnictwa, stopnia zamożności itp. Model Ten Wystąpił w Paryżu, gdzie dzielnice Zachodnie są siedzibą Klas Średnich a na północy je wschodzie rozciągają się dzielnice robotnicze. 9 Miasto liniowe: Arturo Soria (1882 r.) Koncepcje kształtowania towania Miast Idea Miasto podporządkowane dkowane przebiegom prostych szlaków w komunikacyjnych (dominacja kolei), Cechy-miasta miały y tworzyć krawędzie trójk jkątów w i tworzyć Sieć triangulacyjną, cel ograniczenie czasu i kosztów w komunikacji, Wady prymitywizm, brak zrósnicowania funkcjonalnego i Plastycznego, idée w praktyce nie zrealizowana. Miasto przemysłowe: T. Garnier (1917 r.) idée Miasto wyodrębnionych terenów w o róssnych r funkcjach, cel Poprawa jakości shycia mieszkańców, Cechy KONCENTRACJA i rozdzielenie funkcji, Przemysl z Dala OD terenów w mieszkalnych. Usługi, Handel, Administracja w pobliu u terenów w mieszkalnych, Zalety KONCENTRACJA funkcji, Wady trudno komunikacyjne, idée często realizowana w praktyce do dnia dzisiejszego. Miasto współczesne: Le Corbusier (1922 r.) idée Wstęp p do miasta-ogrodu Cechy Centrum Usługowo ugowo-mieszkalne, otaczające ce je strefy zieleni, Dalej tereny przemystowe i tereny mieszkalne modèle koncentryczny BCD (quartier central des affaires) burgessa 1924- Chicago etapy ETAP I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemystowe (CBD) przekształca się w Miasto Strefa przemysłowa tosssama z miastem 7 Model sektorowy (klinowy) H. hoyta-exemple A Centrum gospodarcze (CBD), B1 Handel hurtowy I Przemysl Lekki, B2 zabudowa mieszkaniowa niskiej Klasy, C zabudowa mieszkaniowa Klasy wysszej, D Strefa komunikacyjna (główna Droga, Linia kolejowa itp.), E przedmieścia (ROLNICTWO, rezydencje). 12 Miasto-OGR Ogród: Ebenezer Howard (1898 r.) plan 6 modèle sektorowy (klinowy) H.

hoyta-Teoria Krytyka modelu BCD burgessa: brak uwzględnienia wpływu głównych g dróg, Przemysl ma tendencje ne Rozwoju na peryferiach miasta, wzdłuŝ głównych Linii kolejowych, rzek itp., dzielnice gianati sily y roboczej często nie sąsiadujs siadują ze strefą BCD, luksusowe dzielnice gianati często sąsiadują ze strefą BCD. EFEKT: Model Hoyta rozwj Miast w formie sektorów, sektory koncentrują pewne Funkcje (rodzaje dzielnic, przykłady), ich Granice przebiegają w układzie promienistym, sektory rozwijają się odśrodkowo, wewnątrz sektorów w vicié następuj pują zmiany Zagospodarowania intensywności, przestrzenny kształt t Gwiazdy 1 Centrum, 2-5 strefy grupujące poszczególne Funkcje i rodzaje dzielnic 22 Miasto Sieciowe wariant regularny-Teoria Cechy wyróĩniające wariant: 1.